Beijing Dojo

Dojo Head

Han Wenqi 2nd Dan

Assisting Instructors

Zheng Xiaodong 2nd Dan / Stefan Sklenka 2nd Dan

Training Times

Mon Wed Fri
General 7:30-9:00pm 7:30-9:00pm 7:30-9:00pm

Location

Xinyi Business Building, Building B 2nd Floor, Opposite Marriott Court Yard Hotel

Contact

Phone: Han Wenqi 2nd Dan 09 390 3668

Website: http://en.beijingshinryukan.com/