Lesson Schedule: Celebrating Shihan Nobuo Takase & Aikido Shinryukan 50th Anniversary International Gasshuku

Please find below the lesson schedule celebrating Shihan Nobuo Takase 50th Anniversary International Gasshuku.

Friday 6th March 2020
07:00–08:00 Doors Open + Registrations
08:00–08:50 Shihan N Takase 7 Dan – Director of Aikido Shinryukan NZ
09:00–09:50 Shihan I Kubota 8 Dan – Director of Nara Aikikai Japan
10:00–10:50 Shihan H Suma 7 Dan – Director of Osaka Aikijuku Japan
11:00–11:50 Shihan S Ozaki 8 Dan – Chairman All Japan Aikido Federation
12:00–13:00 Lunch Break
13:00–13:50 Sensei L Tomoleoni 6 Dan – Director of Aikido Shimbokukai Illinois U.S.A
14:00–14:50 Shihan T Sawada 7 Dan – Director of Omeikai Kimori Dojo Nagoya Japan
15:00–15:50 Shihan T Sawada 7 Dan – Director of Omeikai Kimori Dojo Nagoya Japan

Saturday 7th March 2020
07:00–08:00 Doors Open + Registrations
08:00–08:30 Opening Speech & Introductions + Group Photos
08:30–09:20 Shihan N Takase 7 Dan – Director of Aikido Shinryukan NZ
09:30–10:20 Aikido Hombu Dojo Japan, Dojo Cho Mitsuteru Ueshiba
10:30–11:20 Aikido Hombu Dojo Japan, Dojo Cho Mitsuteru Ueshiba
11:30–12:20 Shihan H Suma 7 Dan – Director of Osaka Aikijuku Japan
12:30–13:30 Lunch Break
13:30–14:20 Shihan T Smibert 7 Dan – Director of Aiki-kai Australia
14:30–15:20 Sensei L Tomoleoni 6 Dan – Director of Aikido Shimbokukai Illinois U.S.A
15:30–16:20 Shihan T Sawada 7 Dan – Director of Omeikai Kimori Dojo Nagoya Japan

Sunday 8th March 2020
07:30–08:00 Doors Open + Registrations
08:30–09:20 Shihan N Takase 7 Dan – Director of Aikido Shinryukan NZ
09:30–10:20 Shihan I Kubota 8 Dan – Director of Nara Aikikai Japan
10:30–11:20 Shihan S Ozaki 8 Dan – Chairman All Japan Aikido Federation
11:30–12:30 Lunch Break
12:30–14:00 Aikido Hombu Dojo Japan, Dojo Cho Mitsuteru Ueshiba
14:00–14:30 Kids + Tea Break
14:45–15:00 Opening Demo Speeches – Japan Consul, Dojo Cho, Shihan Takase
15:00–16:00 Group and Individal Demonstrations.
16:00–16:30 Closing Speech + Clean & Pack Up